V Shika VO 索引 2

名称 品番 サイズ・バリエーション 定価 プレート ページ
VOT241A 2D加工 VOT241 2D加工 A 27000 19
VOT241B 2D加工 VOT241 2D加工 B 25000 19
VOT241C 2D加工 VOT241 2D加工 C 22000 19
VOT241D 2D加工 VOT241 2D加工 D 20000 19
VOT241A サンドブラスト VOT241 サンドブラスト A 25000 19
VOT241B サンドブラスト VOT241 サンドブラスト B 23000 19
VOT241C サンドブラスト VOT241 サンドブラスト C 20000 19
VOT241D サンドブラスト VOT241 サンドブラスト D 18000 19
VOT242A 2D加工 VOT242 2D加工 A 32000 19
VOT242B 2D加工 VOT242 2D加工 B 30000 19
VOT242C 2D加工 VOT242 2D加工 C 28000 19
VOT242A サンドブラスト VOT242 サンドブラスト A 30000 19
VOT242B サンドブラスト VOT242 サンドブラスト B 28000 19
VOT242C サンドブラスト VOT242 サンドブラスト C 26000 19
VOT244金 VOT244 20000 23 266
VOT244銀 VOT244 20000 23 266
VOT245 2D加工金 VOT245 2D加工 16000 23 267
VOT245 2D加工銀 VOT245 2D加工 16000 23 267
VOT245 ファインカラーDP金 VOT245 ファインカラーDP 17000 23 267
VOT245 ファインカラーDP銀 VOT245 ファインカラーDP 17000 23 267
VOT246金 VOT246 33000 265
VOT246銀 VOT246 30000 265
VOT246銅 VOT246 27000 265
VOT247金 VOT247 24000 24
VOT247銀 VOT247 24000 24
VOT247銅 VOT247 24000 24
VOT248A 2D加工 VOT248 2D加工 A 34000 21
VOT248B 2D加工 VOT248 2D加工 B 29000 21
VOT248C 2D加工 VOT248 2D加工 C 25000 21
VOT248A サンドブラスト VOT248 サンドブラスト A 32000 21
VOT248B サンドブラスト VOT248 サンドブラスト B 27000 21
VOT248C サンドブラスト VOT248 サンドブラスト C 23000 21
VOT249A 2D加工 VOT249 2D加工 A 34000 21
VOT249B 2D加工 VOT249 2D加工 B 29000 21
VOT249C 2D加工 VOT249 2D加工 C 25000 21
VOT249A サンドブラスト VOT249 サンドブラスト A 32000 21
VOT249B サンドブラスト VOT249 サンドブラスト B 27000 21
VOT249C サンドブラスト VOT249 サンドブラスト C 23000 21
SBT250 CL- SBT250 CL 40000 25
SBT250 GO- SBT250 GO 40000 25
SBT251 CL- SBT251 CL 32000 25
SBT251 GO- SBT251 GO 32000 25
SBT252 OR- SBT252 OR 15000 25
SBT252 GR- SBT252 GR 15000 25
SBT252 PK- SBT252 PK 15000 25
VOT253A VOT253 A 14000 26
VOT253B VOT253 B 12500 26
VOT253C VOT253 C 11000 26
VOT254- VOT254 14000 26
VOT255金 VOT255 31000 275
VOT255銀 VOT255 30000 275
VOT255銅 VOT255 29000 275
VOT260A 2D加工 VOT260 2D加工 A 17000 28
VOT260B 2D加工 VOT260 2D加工 B 16000 28
VOT260C 2D加工 VOT260 2D加工 C 15000 28
VOT260A サンドブラスト VOT260 サンドブラスト A 15000 28
VOT260B サンドブラスト VOT260 サンドブラスト B 14000 28
VOT260C サンドブラスト VOT260 サンドブラスト C 13000 28
VOT261 A VOT261 A 20000 30
VOT261 B VOT261 B 17500 30
VOT261 C VOT261 C 15500 30
VOT262A 2D加工 VOT262 2D加工 A 20000 31
VOT262B 2D加工 VOT262 2D加工 B 17000 31
VOT262C 2D加工 VOT262 2D加工 C 14000 31
VOT262A サンドブラスト VOT262 サンドブラスト A 17000 31
VOT262B サンドブラスト VOT262 サンドブラスト B 14000 31
VOT262C サンドブラスト VOT262 サンドブラスト C 11000 31
VOT262A ファインカラーDP VOT262 ファインカラーDP A 21000 31
VOT262B ファインカラーDP VOT262 ファインカラーDP B 18000 31
VOT262C ファインカラーDP VOT262 ファインカラーDP C 15000 31
VOT263A 2D加工 VOT263 2D加工 A 19000 31
VOT263B 2D加工 VOT263 2D加工 B 16000 31
VOT263C 2D加工 VOT263 2D加工 C 13000 31
VOT263A サンドブラスト VOT263 サンドブラスト A 16000 31
VOT263B サンドブラスト VOT263 サンドブラスト B 13000 31
VOT263C サンドブラスト VOT263 サンドブラスト C 10000 31
VOT264A 2D加工 VOT264 2D加工 A 16000 31
VOT264B 2D加工 VOT264 2D加工 B 15000 31
VOT264C 2D加工 VOT264 2D加工 C 14000 31
VOT264A サンドブラスト VOT264 サンドブラスト A 14000 31
VOT264B サンドブラスト VOT264 サンドブラスト B 12500 31
VOT264C サンドブラスト VOT264 サンドブラスト C 11000 31
VOT264A ファインカラーDP VOT264 ファインカラーDP A 17000 31
VOT264B ファインカラーDP VOT264 ファインカラーDP B 16000 31
VOT264C ファインカラーDP VOT264 ファインカラーDP C 15000 31
VOT265A 2D加工 VOT265 2D加工 A 18000 32
VOT265B 2D加工 VOT265 2D加工 B 16000 32
VOT265C 2D加工 VOT265 2D加工 C 14000 32
VOT265D 2D加工 VOT265 2D加工 D 12000 32
VOT265A サンドブラスト VOT265 サンドブラスト A 16000 32
VOT265B サンドブラスト VOT265 サンドブラスト B 14000 32
VOT265C サンドブラスト VOT265 サンドブラスト C 12000 32
VOT265D サンドブラスト VOT265 サンドブラスト D 9500 32
VOT266A 2D加工 VOT266 2D加工 A 16000 32
VOT266B 2D加工 VOT266 2D加工 B 14000 32
VOT266C 2D加工 VOT266 2D加工 C 13000 32
VOT266A サンドブラスト VOT266 サンドブラスト A 14000 32
VOT266B サンドブラスト VOT266 サンドブラスト B 12000 32
VOT266C サンドブラスト VOT266 サンドブラスト C 11000 32
VOT266A ファインカラーDP VOT266 ファインカラーDP A 18000 32
VOT266B ファインカラーDP VOT266 ファインカラーDP B 16000 32
VOT266C ファインカラーDP VOT266 ファインカラーDP C 15000 32
VOT267A 2D加工 VOT267 2D加工 A 19000 32
VOT267B 2D加工 VOT267 2D加工 B 16500 32
VOT267C 2D加工 VOT267 2D加工 C 14000 32
VOT267D 2D加工 VOT267 2D加工 D 12000 32
VOT267A サンドブラスト VOT267 サンドブラスト A 17000 32
VOT267B サンドブラスト VOT267 サンドブラスト B 14500 32
VOT267C サンドブラスト VOT267 サンドブラスト C 12000 32
VOT267D サンドブラスト VOT267 サンドブラスト D 9500 32
VOT270- VOT270 20000 35
VOT271 レーザー- VOT271 レーザー 5500 35
VOT271 2D- VOT271 2D 5500 35
VOT272- VOT272 5500 35
VOT273- VOT273 8500 36
VOT274A VOT274 A 4800 36
VOT274B VOT274 B 3500 36
VOT275A VOT275 A 4700 36
VOT275B VOT275 B 3400 36
VOT275C VOT275 C 3000 36
VOT280A VOT280 A 27000 P18 33
VOT280B VOT280 B 24000 P19 33
VOT280C VOT280 C 21000 P20 33
VOT281A VOT281 A 23000 V38 34
VOT281B VOT281 B 21000 V39 34
VOT281C VOT281 C 19000 V39 34
VOT282A 2D加工 VOT282 2D加工 A 24000 P18 34
VOT282B 2D加工 VOT282 2D加工 B 22000 P19 34
VOT282C 2D加工 VOT282 2D加工 C 20000 P20 34
VOT282A サンドブラスト VOT282 サンドブラスト A 21000 P18 34
VOT282B サンドブラスト VOT282 サンドブラスト B 19000 P19 34
VOT282C サンドブラスト VOT282 サンドブラスト C 17000 P20 34
VOS302A 2D加工 VOS302 2D加工 A 19000 53
VOS302B 2D加工 VOS302 2D加工 B 17000 53
VOS302C 2D加工 VOS302 2D加工 C 15000 53
VOS302A サンドブラスト VOS302 サンドブラスト A 15000 53
VOS302B サンドブラスト VOS302 サンドブラスト B 13000 53
VOS302C サンドブラスト VOS302 サンドブラスト C 11000 53
VOS306 A VOS306 A 19000 54 268
VOS306 B VOS306 B 17000 54 268
VOS306 C VOS306 C 15000 54 268
VOS308A 2D加工 VOS308 2D加工 A 20000 59
VOS308B 2D加工 VOS308 2D加工 B 18000 59
VOS308C 2D加工 VOS308 2D加工 C 16000 59
VOS308A サンドブラスト VOS308 サンドブラスト A 16000 59
VOS308B サンドブラスト VOS308 サンドブラスト B 14000 59
VOS308C サンドブラスト VOS308 サンドブラスト C 12000 59
VOS309A 2D加工 VOS309 2D加工 A 20000 59
VOS309B 2D加工 VOS309 2D加工 B 18000 59
VOS309C 2D加工 VOS309 2D加工 C 16000 59
VOS309A サンドブラスト VOS309 サンドブラスト A 16000 59
VOS309B サンドブラスト VOS309 サンドブラスト B 14000 59
VOS309C サンドブラスト VOS309 サンドブラスト C 12000 59
VOS310A VOS310 A 12000 58
VOS310B VOS310 B 11000 58
VOS310C VOS310 C 10000 58
VOS311A VOS311 A 9000 54 271
VOS311B VOS311 B 8000 54 271
VOS311C VOS311 C 7000 54 271
VOS312A VOS312 A 13000 55
VOS312B VOS312 B 11000 55
VOS312C VOS312 C 10000 55
VOS312D VOS312 D 9000 55
VOS312E VOS312 E 8000 55
VOS314A VOS314 A 9000 K06 58
VOS314B VOS314 B 8000 K07 58
VOS314C VOS314 C 7000 K08 58
VOS315A 2D加工 VOS315 2D加工 A 19000 53
VOS315B 2D加工 VOS315 2D加工 B 17000 53
VOS315C 2D加工 VOS315 2D加工 C 15000 53
VOS315A サンドブラスト VOS315 サンドブラスト A 16000 53
VOS315B サンドブラスト VOS315 サンドブラスト B 14000 53
VOS315C サンドブラスト VOS315 サンドブラスト C 12000 53
VOS315A ファインカラーDP VOS315 ファインカラーDP A 20000 53
VOS315B ファインカラーDP VOS315 ファインカラーDP B 18000 53
VOS315C ファインカラーDP VOS315 ファインカラーDP C 16000 53
VOS321A VOS321 A 15000 57
VOS321B VOS321 B 13000 57
VOS321C VOS321 C 9000 57
VOS321D VOS321 D 7000 57
VOS323A VOS323 A 19000 55
VOS323B VOS323 B 18000 55
VOS323C VOS323 C 17000 55
VOS324A VOS324 A 12000 56
VOS324B VOS324 B 10000 56
VOS324C VOS324 C 8500 56
VOS325A VOS325 A 26000 57
VOS325B VOS325 B 23000 57
VOS326A VOS326 A 26000 57
VOS326B VOS326 B 23000 57
VOT400A 2D加工 VOT400 2D加工 A 16000 28
VOT400B 2D加工 VOT400 2D加工 B 14000 28
VOT400C 2D加工 VOT400 2D加工 C 12000 28
VOT400A サンドブラスト VOT400 サンドブラスト A 15000 28
VOT400B サンドブラスト VOT400 サンドブラスト B 13000 28
VOT400C サンドブラスト VOT400 サンドブラスト C 11000 28
VOT400A ファインカラーDP VOT400 ファインカラーDP A 18000 28
VOT400B ファインカラーDP VOT400 ファインカラーDP B 16000 28
VOT400C ファインカラーDP VOT400 ファインカラーDP C 14000 28
VOT401A 2D加工 VOT401 2D加工 A 19500 30
VOT401B 2D加工 VOT401 2D加工 B 17500 30
VOT401C 2D加工 VOT401 2D加工 C 15500 30
VOT401A サンドブラスト VOT401 サンドブラスト A 17500 30
VOT401B サンドブラスト VOT401 サンドブラスト B 15500 30
VOT401C サンドブラスト VOT401 サンドブラスト C 13500 30
VOT402A 2D加工 VOT402 2D加工 A 18500 30
VOT402B 2D加工 VOT402 2D加工 B 16500 30
VOT402C 2D加工 VOT402 2D加工 C 14500 30
VOT402A サンドブラスト VOT402 サンドブラスト A 17500 30
VOT402B サンドブラスト VOT402 サンドブラスト B 15500 30
VOT402C サンドブラスト VOT402 サンドブラスト C 13500 30
VOT407GOLD VOT407 GOLD 23000 37
VOT407SILVER VOT407 SILVER 23000 37
VOT407RED VOT407 RED 23000 37
VOT408GOLD VOT408 GOLD 26000 37
VOT408SILVER VOT408 SILVER 26000 37
VOT408RED VOT408 RED 26000 37
VOT409結び切り VOT409 結び切り 24000 38 279
VOT409蝶結び VOT409 蝶結び 24000 38 279
VOT409あわび結び VOT409 あわび結び 24000 38 279
VOT409片輪結び VOT409 片輪結び 24000 38 279
VOT409輪結び VOT409 輪結び 24000 38 279
VOT410A VOT410 A 14000 38 280
VOT410B VOT410 B 12000 38 280
VOT411A レーザー彫刻 VOT411 レーザー彫刻 A 15000 39
VOT411B レーザー彫刻 VOT411 レーザー彫刻 B 12000 39
VOT411C レーザー彫刻 VOT411 レーザー彫刻 C 9000 39
VOT411A ファインカラーDP VOT411 ファインカラーDP A 20000 39
VOT411B ファインカラーDP VOT411 ファインカラーDP B 17000 39
VOT411C ファインカラーDP VOT411 ファインカラーDP C 14000 39
VOT412A レーザー彫刻 VOT412 レーザー彫刻 A 17000 40
VOT412B レーザー彫刻 VOT412 レーザー彫刻 B 14000 40
VOT412C レーザー彫刻 VOT412 レーザー彫刻 C 11000 40
VOT412A ファインカラーDP VOT412 ファインカラーDP A 21000 40
VOT412B ファインカラーDP VOT412 ファインカラーDP B 18000 40
VOT412C ファインカラーDP VOT412 ファインカラーDP C 15000 40
VOT413A VOT413 A 15000 39
VOT413B VOT413 B 14000 39
VOT413C VOT413 C 13000 39
VOT414A VOT414 A 15000 40
VOT414B VOT414 B 13000 40
VOT414C VOT414 C 11000 40
VOT415- VOT415 14000 42 271
VOT416A レーザー彫刻 VOT416 レーザー彫刻 A 23000 42 267
VOT416B レーザー彫刻 VOT416 レーザー彫刻 B 20000 42 267
VOT416C レーザー彫刻 VOT416 レーザー彫刻 C 17000 42 267
VOT416A ファインカラーDP VOT416 ファインカラーDP A 26000 42 267
VOT416B ファインカラーDP VOT416 ファインカラーDP B 24000 42 267
VOT416C ファインカラーDP VOT416 ファインカラーDP C 21000 42 267
VOT417A VOT417 A 58000 41
VOT417B VOT417 B 48000 41